top of page

Dziś jest piątek 1 marca 2019 r.


Ważne terminy 1 marca 2019 r.

- Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni


Zmiany w prawie 01.03.2019

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wzoru protokołu z kontroli osobistej oraz wzoru protokołu przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych


Imieniny obchodzą:

Albin, Aldona, Antoni, Antonina, Budzisław, Dawid, Eudoksja, Eulogia, Eulogiusz, Feliks, Herkulan, Herkules, Joanna, Józef, Leon, Leona, Milena, Radosław, Roger, Switbert


Inne święta:

- Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym - Światowy Dzień Obrony Cywilnej - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji - Dzień Puszystych - Dzień Piegów - Zero dla Dyskryminacji - Między­na­ro­dowy Dzień Przy­tu­la­nia Biblio­te­ka­rza - Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

- Światowy Dzień Modlitwy

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page