top of page

Drastyczne sankcje za nieprawidłowości w przesłanych JPK


Tydzień temu informowaliśmy Państwa o przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, którego celem ma być likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K i zastąpienie ich jednolitym plikiem kontrolnym zawierającym dane dotyczące zarówno prowadzonej przez podatników ewidencji VAT, jak i dotychczasowe informacje wykazywane w deklaracji VAT.


Nowy plik JPK_VDEK będzie składany, tak jak obecnie, za okresy miesięczne. Jednakże zaproponowane kary z tytułu błędów w pliku są skrajnie restrykcyjne. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 109 ust. 3f ustawy o VAT: w przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Zaproponowana przez Ministerstwo Finansów kara pieniężna jest niezależna od przyczyn uchybienia, i stopnia przyczynienia się podatnika do nieprawidłowości. Istotne jest to, że w całym projekcie Ministerstwo Finansów nie zdefiniowało pojęcia „nieprawidłowość”. Stąd nie wiadomo czy „nieprawidłowość” dotyczy jednego wpisu (rekordu), czy też każdego błędu w każdym wpisie. Nie wiadomo również, czy nieprawidłowość odnosi się do błędów istotnych, czy wszystkich, czy błędów prowadzących do nierzetelności księgi, czy również błędów wskazujących na wadliwość ewidencji.


Ministerstwo Finansów informuje, że: „jeżeli w polu „numer faktury” (nazwa robocza dla celów przykładu) podatnik wpisze ciąg znaków alfanumerycznych, to Rejestr przyjmuje, że ten ciąg znaków jako numer danej faktury. Wprowadzenie niewłaściwych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym, danych ma przełożenie dla analiz prowadzonych na podstawie Rejestru na zbiorze danych z tej ewidencji. Niezmiernie zatem istotne jest, żeby podatnicy z należytą starannością wypełniali ewidencję unikając błędów i nieprawidłowości rzutujących na jakość składanych danych”.


Problemem mogą być tzw. czeskie błędy gdzie wskazano zamiast liczby 58 liczbę 85, i to zarówno w części dotyczącej wartości podatku, jak i podstawy opodatkowania, czeskie błędy w numerze faktury, czy też błędy w nazwie lub adresie kontrahenta.


Czy błędy będziemy liczyć za każdą niewłaściwą literę/cyfrę czy za jeden rekord. Czy błąd w nazwisku podatnika Andrzej Kowalski polegający na zmianie kolejności liter w imieniu polegający na zapisie „Andzrej Kowalski” będzie liczony jako jeden błąd, czy jak dwa błędy, bo na miejscu litery „r” jest litera „z” a w miejscu litery „z” jest litera „r”, czy też może nie będzie to błąd kwalifikowany jako nieprawidłowość w rozumieniu ww. przepisu.


Jednak przy kwalifikacji błędu jako nieprawidłowość oraz wysokości kary pieniężnej w wysokości 500 zł za nieprawidłowość wysokość kar dla podatników może być nielimitowana. Jeżeli podatnik w ewidencji pomyli się w ww. wskazany sposób np. 10 razy, to kara będzie wynosiła 5000 zł i nie będzie w jakikolwiek sposób połączona z wysokością rozliczanego przez podatnika podatku.


Przyznać trzeba jednak, że Ministerstwo Finansów zaproponowało przepisy, które umożliwiają uniknięcie wskazanej kary pieniężnej. Zgodnie z projektowanym art. 109 ust. 3g i 3 h ustawy o VAT: przed nałożeniem kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3f, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do przesłania korekty ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. Przepisu ust. 3f nie stosuje się, jeżeli podatnik, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania o którym mowa w ust. 3g, złoży do naczelnika urzędu skarbowego korektę ewidencji, korygując wskazane w wezwaniu błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.


Z cytowanych przepisów wynika, że zanim kara pieniężna na podatnika zostanie nałożona naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do skorygowania ewidencji i równocześnie wskaże błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania skoryguje nieprawidłowe dane i błędy kara pieniężna nie będzie nakładana.


Niezależnie jednak od sytuacji wskazanej w art. 109 ust. 3g i 3 h ustawy o VAT pomysł dotyczący karania podatników za wszystkie błędy (drobne?) zasługuje na krytykę. Karaniu powinny bowiem podlegać ewentualne błędy skutkujące nierzetelnością ewidencji, a nie drobne błędy wynikających z niezamierzonego działania.


Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca 2019 r.


Wojciech Zajączkowski kip

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page