top of page

Świadczenie rodzicielskie nie zwalnia przedsiębiorcy z ZUS


Przedsiębiorca pobierający świadczenie rodzicielskie (w wysokości 1.000 zł miesięcznie) ma obowiązek opłacać z tytułu prowadzonej firmy składki społeczne oraz zdrowotną. Nie można go traktować na takich samych zasadach jak osobę pobierającą zasiłek macierzyński. Tak stwierdził Oddział ZUS w interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2019 r., znak: WPI/200000/43/726/2019.


Wnioskodawczyni, która wystąpiła o wydanie interpretacji, od 5 maja 2019 r. prowadzi działalność gospodarczą, a 25 maja br. urodziła dziecko. Ponieważ nie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, wystąpiła do GOPS-u z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. Uważa, że pobierając to świadczenie, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z racji prowadzonej firmy. Przysługuje ono m.in. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, więc dla celów ubezpieczeń w ZUS należy je traktować na równi z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Jej zdaniem jest też zwolniona z opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej firmy na podstawie art. 82 ust. 9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


ZUS nie zgodził się z jej stanowiskiem, uznając że jako przedsiębiorca powinna opłacać za siebie składki społeczne. Zgodnie z art. 9 ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego/zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają im obowiązkowo z racji pobierania tego zasiłku. Z tytułu prowadzonej firmy ubezpieczenia te są wtedy dla nich dobrowolne. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko do osób pobierających zasiłek macierzyński/zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Natomiast świadczenie rodzicielskie jest okresowym świadczeniem pieniężnym przysługującym z tytułu urodzenia dziecka, osobie nieuprawnionej do zasiłku macierzyńskiego. Mimo że zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego powielają zasady obowiązujące przy zasiłkach macierzyńskich, to jednak świadczenia te dla celów ubezpieczeń emerytalno-rentowych nie mogą być traktowane analogicznie. Pobieranie świadczenia rodzicielskiego nie zwalnia też przedsiębiorcy ze składki zdrowotnej. Zwolnienie z jej opłacania, wynikające z art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej, dotyczy przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński (a nie świadczenie pobierane przez wnioskodawczynię) nieprzekraczające miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.


Gazeta Podatkowa

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page